Algemene voorwaarden (als wel verkoop en leveringsvoorwaarden) van BHVvoordeelwinkel gevestigd te Middelburg.

Algemeen

1.1    In deze voorwaarden wordt verstaan onder BHVvoordeelwinkel: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHVvoordeelwinkel, statutair gevestigd te Middelburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51020238.

1.2    In deze voorwaarden wordt verstaan onder internetsite: de internetsites van BHVvoordeelwinkel onder de URL: https://www.firstaididdworld.com

1.3    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen BHVvoordeelwinkel BV en haar cliënten/opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4    De opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk/ via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.

1.5    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6    BHVvoordeelwinkel levert uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of – indien de onderneming is gevestigd buiten Nederland – bij een gelijkwaardige instantie.

Offertes

2.1    Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2    BHVvoordeelwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3    BHVvoordeelwinkel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht BHVvoordeelwinkel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7    Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BHVvoordeelwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Totstandkoming overeenkomst

3.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2    Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg aanvaardt komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging – van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht – per email is verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. De opdrachtgever en BHVvoordeelwinkel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie­vormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan opdrachtgever is verzonden. De elektronische bestanden van BHVvoordeelwinkel gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.3    Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden BHVvoordeelwinkel niet, tenzij zij door BHVvoordeelwinkel binnen 8 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

3.4    BHVvoordeelwinkel heeft een minimum bestelbedrag van € 35 (exclusief btw) voor bestellingen binnen Nederland en € 50 (exclusief btw) voor bestellingen buiten Nederland. In geval opdrachtgever een bestelling plaatst onder genoemd bedrag, wordt er geacht geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand te zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wijzigingen

4.1    Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BHVvoordeelwinkel kenbaar worden gemaakt. Indien opdrachtgever zijn wijzigingen mondeling aan BHVvoordeelwinkel kenbaar maakt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de opdrachtgever.

4.2    Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. BHVvoordeelwinkel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

4.3    Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aan opdrachtgever versterkte samengestelde prijsopgave vervalt. BHVvoordeelwinkel zal dan aan de opdrachtgever een nieuwe prijsopgave verstrekken voor de nieuwe opdracht.

4.4    Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever alle door BHVvoordeelwinkel gemaakte kosten (incl. arbeidsloon en materialen) voor zijn rekening nemen, terwijl BHVvoordeelwinkel tevens gerechtigd is alle voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.

Prijzen

5.1    Al onze groothandelsprijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten, tenzij schriftelijk/ via bevestigd e-mail, anders is overeengekomen.

Levering

6.1    BHVvoordeelwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.2    Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan BHVvoordeelwinkel kenbaar heeft gemaakt.

6.3    BHVvoordeelwinkel zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal BHVvoordeelwinkel het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.5    Nadat BHVvoordeelwinkel de bestelling ter verzending heeft aangeboden berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij opdrachtgever.

Overmacht

7.1    In geval van overmacht is BHVvoordeelwinkel gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BHVvoordeelwinkel tot enige schadeloosstelling gehouden is.

7.2    Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer – en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van BHVvoordeelwinkel.

Betaling

8.1    Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, onder rembours, of via Ideal. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van BHVvoordeelwinkel kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen.

8.2    Indien betaling langer dan 30 dagen na factuurdatum uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3    BHVvoordeelwinkel heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.4    BHVvoordeelwinkel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BHVvoordeelwinkel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.5    De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BHVvoordeelwinkel verschuldigde.

8.6    Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BHVvoordeelwinkel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

9.1    Alle door BHVvoordeelwinkel in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BHVvoordeelwinkel totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met BHVvoordeelwinkel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2    Door BHVvoordeelwinkel geleverde zaken, die ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3    De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BHVvoordeelwinkel veilig te stellen.

9.4    Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om BHVvoordeelwinkel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5    De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BHVvoordeelwinkel ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BHVvoordeelwinkel gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens BHVvoordeelwinkel bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.6    Voor het geval BHVvoordeelwinkel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BHVvoordeelwinkel en door BHVvoordeelwinkel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BHVvoordeelwinkel zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Reclames en aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtgever is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat- kleur, en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.

10.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient opdrachtgever hiervan binnen acht werkdagen na aflevering van de producten melding te doen aan BHVvoordeelwinkel.

10.3 Opdrachtgever zal in geen geval enige vorm van aanspraak tegen BHVvoordeelwinkel kunnen doen gelden nadat opdrachtgever de geleverde goederen reeds geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt of bewerkt en/of aan derden heeft door geleverd.

10.4 Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij BHVvoordeelwinkel hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever worden geretourneerd of opgeslagen.

10.5 Reclame geeft de opdrachtgever nimmer het recht om de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10.6 Indien de aard der materialen daartoe aanleiding heeft aanvaardt BHVvoordeelwinkel ook zonder dat zulks aan de opdrachtgever werd medegedeeld geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en afmeting van de producten.

10.7 Retourzendingen zijn voor kosten van de opdrachtgever en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.

10.8 In geval van retourzendingen welke door BHVvoordeelwinkel zijn goedgekeurd, zal opdrachtgever een credit ontvangen. Deze kan worden gebruikt bij een volgende levering. BHVvoordeelwinkel restitueert dus geen gelden.

10.9 BHVvoordeelwinkel geeft normale redelijke fabrieksgarantie (maximaal 3 maanden). Deze garantie geldt redelijkerwijs niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: opzet of grove onachtzaamheid, ondeskundig gebruik, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

10.10 BHVvoordeelwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BHVvoordeelwinkel. BHVvoordeelwinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien BHVvoordeelwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.11 Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of voor kinderen/ baby’s tenzij anders vermeld.

Intellectueel eigendom

11.1 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BHVvoordeelwinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BHVvoordeelwinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Gedeeltelijke ongeldigheid van enig beding zal geen algehele ongeldigheid der voorwaarden tot gevolg hebben.

12.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.4 Bij geschillen wordt gekozen voor de rechtbank van Middelburg.